Huber Crommen Geelhand Barbaix

Fiscaal recht

HCGB Advocaten behandelt administratieve en gerechtelijke betwistingen en verstrekt gespecialiseerd advies in alle domeinen van het fiscaal recht.

HCGB Advocaten behandelt fiscale betwistingen. Belastingen vormen voor overheden noodzakelijke financierings- en beleidsinstrumenten. Belastingplichtigen ervaren belastingen als een overheidsingrijpen dat hun privaat vermogen aantast. Dit belangenconflict resulteert in betwistingen, niet in het minst doordat de fiscale wetgeving vaak erg complex en voor interpretatie vatbaar is. HCGB Advocaten voert deze betwistingen voor haar cliënten. Met een grondige dossierkennis en een deskundig, kritisch en vaak origineel inzicht in het fiscaal recht, benaarstigt HCGB Advocaten een rechtmatig en optimaal resultaat voor haar cliënten. Indien het beoogde resultaat niet kan worden bereikt door negotiatie, behartigt HCGB Advocaten de belangen van haar cliënten voor de rechtbanken en hoven.

HCGB Advocaten verstrekt fiscaal advies en staat haar cliënten en hun adviseurs bij voor nazicht en optimalisatie van alle fiscale aspecten bij transacties, investeringen, overeenkomsten, vermogensplanningen en organisatie van samenwerkingen. Om tot volkomen rechtszekere oplossingen te komen, treedt HCGB Advocaten in overleg met de fiscale administraties en sluit formele en informele akkoorden.

HCGB Advocaten heeft de expertise om bijzondere vermogensaanspraken af te weren, zoals fiscale aansprakelijkheidsvorderingen, invorderingshandelingen en strafrechtelijke initiatieven.

HCGB Advocaten treedt ook op voor lokale overheden en voor publiekrechtelijke instanties. HCGB Advocaten adviseert hen, voert procedures wanneer zij als belastingheffende instantie optreden en staat hen bij waar zij zelf als belastingplichtige worden aangesproken.